Projekti

Erasmus + stratēģiskās partnerības projekts “E-DYS-LEARN”

(Projekta numurs: 2020-1-BG01-KA203-079118)

Latvijas Speciālo Pedagogu Asociācija ir partneris  Erasmus + stratēģiskās partnerības projektā “E-DYS-LEARN”.

Projekta koordinators: Disleksijas asociācija – Bulgārija

Projekta partnervalstis: Turcija, Polija, Lietuva un Latvija

Projekta realizācija: 01.11.2020.-31.10.2022.

Projekta mērķi un uzdevumi: 

 • Atbalstīt pirmsskolas skolotājus par to, kas ir mācīšanās traucējumi un kāda veida mācību vide viņiem būtu jānodrošina skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. –
 • Uzlabot pirmsskolas skolotāju zināšanas un prasmes, kā arī izpratni par mācīšanās traucējumiem. –
 • Informēt pirmsskolas skolotājus par mācību vidi, kuru viņi varētu nodrošināt skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, un parādīt, kā izmantot tehnoloģijas šajās vidēs. –
 • Veidot pirmsskolas skolotāju pieredzi ar tehnoloģiskajiem rīkiem, kas viņiem nepieciešami mācību vides projektēšanā un attīstībā.

Projekta ietvaros izveidotie materiāli būs:

 • Skolotāja rokasgrāmata par mācīšanās traucējumiem un digitālajām kompetencēm
  Skolotāja rokasgrāmata tiks izstrādāta, lai novērstu pamatskolas pirmsskolas skolotāju zināšanu trūkumu par mācīšanās traucējumiem un digitālajām kompetencēm. Grāmatas pirmajā daļā tiks sniegta pedagoģiskā informācija un padomi par skolēnu ar mācīšanās traucējumiem mācīšanos, viņu mācīšanās motivatori, mācīšanās stils un iesaistīšanās. Otrajā daļā grāmata saturēs informāciju par to, kā jaunās tehnoloģijas, piemēram, paplašinātā realitāte un virtuālā realitāte var izmantot, mācoties personām ar mācīšanās traucējumiem.
 • E-apmācības kurss pirmsskolas sākumskolas skolotājiem
  Intelektuālā iznākuma ietvaros e-apmācības platforma pirmsskolas skolotājiem
  Tiks attīstītas pedagoģiskās zināšanas par mācīšanās traucējumiem, jaunajām tehnoloģijām un to, kā skolotāji šīs tehnoloģijas var izmantot izglītības vidē.

_____________________________________________________________________

2017. gada septembrī darbu beidza ERASMUS+ K2 projekts “Reading with Ease and Fun,” kura darbu vadīja Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde. Apzinoties lasīšanas/rakstīšanas problēmu un to risināšanas nozīmīgumu izglītības iestādēs daudzās valstīs (un tai skaitā Latvijā), projekta sadarbības partneri turpināja darbu, lai iegūtu finansējumu iesāktā darba turpinājumam. 2019. gada konkursā finansiālais atbalsts tika saņemts.
      Ar 01.11.2019. RTA uzsāk darbu ERASMUS+ K2 projekts – REF 2: Reading with Ease and Fun – 2 Project (No: 2019-1-BG01-KA201-062249)Projekts ilgs 24 mēnešus, no 01.11.2019. – 31.10.2021.  Daļēji ir mainījušās projekta partnervalstis.

REF2_newsletter 1

_____________________________________________________________________

 

 

RTA tiek uzsākts ESF projekts jaunas bakalaura studiju programmas “Speciālā izglītība” izstrādē

Pirmdiena, 1. oktobris

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi vienošanos par ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003) īstenošanu laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2022. gada beigām.

Projekta mērķis: mazinot studiju  programmu fragmentāciju Latvijas augstākās izglītības iestādēs un stiprinot resursu koplietošanu, sadarbībā ar LU, DU, LiepU, izstrādāt, licencēt studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditēt izstrādāto studiju programmu ietverošo studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports.”

Mērķa sasniegšanai tiks izveidota četru augstskolu (RTA, DU, LU, LiepU) deleģētu ekspertu darba grupa, kura sadarbībā ar ekspertu speciālās izglītības īstenošanas jautājumos Latvijā un  ES, un ekspertu studiju programmu izstrādes jautājumos, savstarpēji veicot pieredzes apmaiņu speciālās izglītības studiju programmu izstrādes un īstenošanas jautājumos, iepazīstot  kompetenču pieejas, iekļaujošas izglītības īstenošanas un speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas ziņā pieredzējušu un kompetentu ārvalstu universitāšu darba pieredzi, izstrādās, licencēs un aprobēs Latvijas izglītības sistēmas vajadzībām un ilgtspējīgas plānošanas nostādnēm atbilstošu  bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība.”

Projekta rezultātā izstrādātā, konceptuāli jaunā profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība” tiks licencēta, aprobēta un integrēta RTA studiju procesā, kā arī EQAR aģentūrā akreditēts izstrādāto studiju programmu ietverošs studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports.”

Paralēli studiju programmas izstrādes darbam, tiks plānoti, īstenoti  ESF 2014 -2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām atbilstoši jaunizstrādājamās studiju programmas un paša projekta publicitātes pasākumi, sniegta informācija par aktivitātēm un to rezultātiem plašsaziņas līdzekļos, izglītības iestādēs, reklāmas bukletos, konferencēs, semināros, u.c. Projekta vadītāja: Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde. Projekta darbībā iesaistīti RTA docētāji: Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks, Mg.psych., vieslektore Aija Kondrova; Mg.spec.paed., vieslektore Aija Tereško.

Mārīte Rozenfelde, projekta vadītāja

 

Ar 2018. gada septembri Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno projektu studiju programmu fragmentācijas samazināšanai un resursu koplietošanas stiprināšanai.

2019. gada 22. janvārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas seminārs, vairāk lasiet šeit.

23. un 24. janvārī RTA vadītā projekta īstenotāju, Latvijas augstākās izglītības iestāžu ekspertu grupa atradās Igaunijā, Tartu universitātē, lai apmainītos pieredzē ar Igaunijas kolēģiem par speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas jautājumiem un studiju programmu izstrādi. Plašāka informācija par semināru.

2019. gada 18. februārī Rīgā, Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem notika kārtējais projekta aktivitātēs plānotais pieredzes apmaiņas seminārs, vairāk lasiet šeit.

Laika posmā no 2019. gada 19. februāra līdz 21. februārim jaunizstrādājamās studiju programmas Speciālā izglītība izstrādes grupas eksperti devās uz Somiju, Turku pilsētu, Turku Universitāti. Plašāka informācija par pieredzes apmaiņu Turku Universitātē.

2019. gada 25. martā Daugavpils izglītības iestādēs un Daugavpils Universitātē notika piektais jaunizstrādājamās studiju programmas Speciālā izglītība izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs.

Noslēdzošais projekta aktivitātēs ieplānotais bakalaura studiju programmas Speciālā izglītība izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs notika Liepājā 2019. gada 3.aprīlī, vairāk lasiet šeit.

 

Plašāku informāciju par īstenojamo projektu varat atrast RTA mājas lapas sadaļās “Speciālā izglītība” un “Projekti“.