Par mums

Latvijas speciālo pedagogu asociācijas (turpmāk tekstā – LSpecPA) uzdevumi:

  • piedalīties profesionālās likumdošanas saskaņošanā, aktualizēt un risināt  Latvijā pastāvošās     ar speciālo izglītību un speciālo pedagogu/speciālās izglītības skolotāju/pedagogu palīgu/asistentu darbu saistītās  problēmas;
  • aktualizēt speciālā  pedagoga speciālās  izglītības  skolotāja  profesijas atpazīstamību Latvijā;
  • piedalīties augstākās izglītības  programmu  un profesionālās kvalifikācijas pilnveides  tālākizglītības programmu izstrādē,  saskaņošanā un īstenošanā;
  • piedāvāt  speciālās  pedagoģijas ekspertu  viedokli/ieteikumus pēc pieprasījuma;
  • veicināt  speciālās   pedagoģijas zinātnes  attīstību,   sadarbību   ar  zinātniskajām. NVO  un  profesionālajām organizācijām Latvijā.  Eiropā  un  pasaulē.  pētīt  un izplatīt biedru vidū jaunākās speciālās  pedagoģijas  atziņas un pētījumu  rezultātus:
  • nodrošināt    profesionālās   pilnveides    un   profesionālās   pieredzes    apmmņas iespējas;
  • pārstāvēt  un aizstāvēt  asociācijas biedru intereses;
  • veicināt sabiedrības izpratni  par cilvēku  attīstības  traucējumiem, veikt  šo traucējumu  profilaksi;
  • iesaistīties  sabiedriskā labuma  darbībās  veselības,  zinātnes  un izglītības  jomās. attīstības traucējumu profilaksē,  kas vērsta uz cilvēkiem  ar attīstības  traucējumiem. ģimenēm,   kas  audzina   bērnus  ar  attīstības   traucējumiem.    pedagogiem.  veselības aprūpes speciālistiem, u.c.

Struktūrvienības

Ar LSpecPA biedru kopsapulces lēmumu izveidotas LSpecPA reģionālās (Latgales, Rīgas, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes) struktūrvienības,  ar trīs cilvēku valdi katrā struktūrvienībā, no kuriem  viens tiek deleģēts  LSpecPA valdē.

Struktūrvienības darbību,  tiesības  un pienākumus, kā arī attiecības ar LSpecPA regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LSpecPA biedru  kopsapulce.

LSpecPA izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv  no sešiem  valdes  locekļiem. kurus biedru kopsapulce ievēl uz trīs gadiem. Valdes locekļi  no sava vidus ievē!ē priekšsēdētāju, kurš organizē  valdes  darbu.

Valdes priekšsēdētāja  – Mārīte Rozenfelde (Dr.paed., RTA asociētā profesore)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, Dr. paed. speciālajā pedagoģijā, RTA Personības Socializācijas Pētījumu institūta vadošā pētniece apakšnozarē – nozaru (speciālā) pedagoģija; profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Speciālās izglītības skolotājs” un profesionālās maģistra studiju programmas “Speciālā pedagoģija” direktore; Latvijas speciālo pedagogu asociācijas (LSpecPA) dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.

Pedagoģijas jomā strādā kopš 1979. gada. 22 darba gadi ir saistīti ar praktisko darbu speciālajās un vispārējās izglītības iestādēs. 1996. gadā uzsākts lektores darbs Rēzeknes Augstskolā (no 2016. gada – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā).

Autore izstrādājusi, licencējusi un akreditējusi 6 profesionālās augstākās izglītības studiju (profesionālās, bakalaura, maģistra) programmas speciālās pedagoģijas jomas speciālistu sagatavošanai, kā arī izstrādājusi un licencējusi Latvijā pirmo pirmā līmeņa augstāko profesionālo studiju programmu „Surdotulks.”

Sākot ar 2003.gadu, autore ik gadu organizē un vada  RTA akadēmiskās konferences, kurās tiek aplūkotas speciālās pedagoģijas aktualitātes Latvijā un ārzemēs.

2005. gadā autore Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā izveido Speciālās pedagoģijas laboratoriju – agrīnās palīdzības centru un līdz 2015. gadam vada tās darbu.

Zinātnisko pētījumu atziņas aprobētas referātos un publikācijās Latvijā, Itālijā, Nīderlandē, Beļģijā, Dānijā, Lietuvā, Spānijā, Portugālē, Bulgārijā, Norvēģijā, Polijā u.c., uzstājoties starptautiskās konferencēs, darbojoties vairāk nekā divdesmit Latvijas mēroga un starptautiskajos projektos un veicot projektu vadītājas vai ekspertes darbu.

Autore ir izstrādājusi, saskaņojusi LR IZM un īstenojusi Latvijas izglītības iestādēs vairāk kā 40 pedagogu tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas; individuāli un kolēģu grupā izstrādājusi 10 metodiskos līdzekļus darbam ar cilvēkiem, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi. Kopš 2017. gada vada 10 mācību un metodisko līdzekļu izstrādi bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem ESF un VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.