RTA tiek uzsākts ESF projekts jaunas bakalaura studiju programmas “Speciālā izglītība” izstrādē

Pirmdiena, 1. oktobris

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi vienošanos par ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003) īstenošanu laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2022. gada beigām.

Projekta mērķis: mazinot studiju  programmu fragmentāciju Latvijas augstākās izglītības iestādēs un stiprinot resursu koplietošanu, sadarbībā ar LU, DU, LiepU, izstrādāt, licencēt studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditēt izstrādāto studiju programmu ietverošo studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports.”

Mērķa sasniegšanai tiks izveidota četru augstskolu (RTA, DU, LU, LiepU) deleģētu ekspertu darba grupa, kura sadarbībā ar ekspertu speciālās izglītības īstenošanas jautājumos Latvijā un  ES, un ekspertu studiju programmu izstrādes jautājumos, savstarpēji veicot pieredzes apmaiņu speciālās izglītības studiju programmu izstrādes un īstenošanas jautājumos, iepazīstot  kompetenču pieejas, iekļaujošas izglītības īstenošanas un speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas ziņā pieredzējušu un kompetentu ārvalstu universitāšu darba pieredzi, izstrādās, licencēs un aprobēs Latvijas izglītības sistēmas vajadzībām un ilgtspējīgas plānošanas nostādnēm atbilstošu  bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība.”

Projekta rezultātā izstrādātā, konceptuāli jaunā profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība” tiks licencēta, aprobēta un integrēta RTA studiju procesā, kā arī EQAR aģentūrā akreditēts izstrādāto studiju programmu ietverošs studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports.”

Paralēli studiju programmas izstrādes darbam, tiks plānoti, īstenoti  ESF 2014 -2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām atbilstoši jaunizstrādājamās studiju programmas un paša projekta publicitātes pasākumi, sniegta informācija par aktivitātēm un to rezultātiem plašsaziņas līdzekļos, izglītības iestādēs, reklāmas bukletos, konferencēs, semināros, u.c. Projekta vadītāja: Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde. Projekta darbībā iesaistīti RTA docētāji: Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks, Mg.psych., vieslektore Aija Kondrova; Mg.spec.paed., vieslektore Aija Tereško.

Mārīte Rozenfelde, projekta vadītāja

 

Ar 2018. gada septembri Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno projektu studiju programmu fragmentācijas samazināšanai un resursu koplietošanas stiprināšanai.

2019. gada 22. janvārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas seminārs, vairāk lasiet šeit.

23. un 24. janvārī RTA vadītā projekta īstenotāju, Latvijas augstākās izglītības iestāžu ekspertu grupa atradās Igaunijā, Tartu universitātē, lai apmainītos pieredzē ar Igaunijas kolēģiem par speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas jautājumiem un studiju programmu izstrādi. Plašāka informācija par semināru.

2019. gada 18. februārī Rīgā, Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem notika kārtējais projekta aktivitātēs plānotais pieredzes apmaiņas seminārs, vairāk lasiet šeit.

Laika posmā no 2019. gada 19. februāra līdz 21. februārim jaunizstrādājamās studiju programmas Speciālā izglītība izstrādes grupas eksperti devās uz Somiju, Turku pilsētu, Turku Universitāti. Plašāka informācija par pieredzes apmaiņu Turku Universitātē.

2019. gada 25. martā Daugavpils izglītības iestādēs un Daugavpils Universitātē notika piektais jaunizstrādājamās studiju programmas Speciālā izglītība izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs.

Noslēdzošais projekta aktivitātēs ieplānotais bakalaura studiju programmas Speciālā izglītība izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs notika Liepājā 2019. gada 3.aprīlī, vairāk lasiet šeit.

 

Plašāku informāciju par īstenojamo projektu varat atrast RTA mājas lapas sadaļās “Speciālā izglītība” un “Projekti“.